โน้ตบุ๊คเดลล์ฟ้อง Warning Message

แก้ปัญหาโน้ตบุ๊คเดลล์เปิดมาฟ้อง Warning Message

eaksamwa favicon

โดย เอกสามวา

ปัญหานี้มักเกิดกับโน้ตบุ๊คยี่ห้อเดลล์  โดยเวลาเสียบสายชาร์จแล้วเปิดเครื่อง จะมีข้อความฟ้องว่า 

Waring Message 
Alert! You have attached an undersized 65W power adapter to your system, which is less than the recommended 130W power adapter. To continue operating at peak performance, your system may also draw power from the battery. The battery changes only when the power provided by the adapter is greater than the needs of your system. Use a Dell 130W (or greater) power adapter to enbable charging during peak system performance.
Note: This warning can be disabling in BIOS setup.

สรุปข้อความแจ้งเดือนก็คือ โน้ตบุ๊คแจ้งเตือนว่าเราเสียบสายชาร์จขนาด 65 วัตต์ ที่ต่ำกว่ามาตรฐานเข้ากับโน้ตบุ๊ค ซึ่งขนาดของสายชาร์จที่ถูกต้องคือขนาด 130 วัตต์  ถ้าเรายังใช้แบบนี้ต่อไป เวลาที่โน้ตบุ๊คต้องการใชัพลังงานสูงสุด โน้ตบุ๊คจะดึงไฟจากแบตเตอรี่มาใช้  แบเตเตอรี่จะถูกชาร์จไฟก็ต่อเมื่อเครื่องใช้ไฟน้อยกว่า 65 วัตต์ หรือเปิดเครื่องทิ้งไว้เฉย ๆ  ระบบจึงแนะนำให้เราเปลี่ยนสายชาร์จที่มีกำลังไฟ 130 วัตต์ หรือมากกว่า  แต่ข้อความแจ้งเดือนนี้เราสามารถปิดได้ในไบออส

การแก้ปัญหา

ปัญหานี้เกิดขึ้นเพราะเราเอาสายชาร์จที่ต่ำเกินไปมาใช้ เพราะฉะนั้นวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดก็คือ หาสายชาร์จที่ตรงรุ่นมาใช้  หรือวิธีที่สอง ยังคงใช้สายชาร์จแบบนี้ต่อไป แล้วไปปิดข้อความแจ้งเตือนในไบออส

  • เปิดโน้ตบุ๊คแล้วกด Dell ย้ำ ๆ (หรือกด F12 แล้วเลือก Bios Setup)
  • คลิ๊กเลือกหัวข้อ POST Behavior
  • คลิ๊กเลือกหัวข้อย่อย Adapter Warnings
  • เอาเครื่องหมายถูกออก ตรงหัวข้อ Enable Adapter Warnings
  • คลิ๊ก Apply
  • คลิ๊ก OK

ข้อดีของการปิดไม่ให้แจ้งเดือน คือ ไม่รำคาญตอนเปิดเครื่อง
ข้อเสียของการใช้สายชาร์จที่ต่ำกว่ามาตรฐานก็คือ ต้องใช้เวลาชาร์จนานเกินไป อาจจะทำให้แบตเตอรี่ร้อนกว่าปกติ ซึ่งจะนำมาซึ่งอายุการใช้งานที่สั้นลงไปด้วย