ติดตั้ง Endless OS ผ่าน USB Flash Drive

การรติดตั้ง Endless OS ลงในคออมพิวเตอร์แบบถาวร เพื่อให้สามารถใช้ Endless OS โดยที่ไม่ต้องเสียบ USB Flash Drive ไว้กับคอมพวเตอร์ตลอดเวลา ตามเนื้องหาในคลิปจะพูดถึงวิธีการติดตั้ง Endless OS แบบ Full Version
1.  ดาวน์โหลด Endless OS จาก www.endlessos.com
2. สร้าง USB Installer  ผ่าน USB Flash Drive 8GB ขึ้นไป  ถ้าเลือก Full Version ต้องใช้ขนาด 32GB ขึ้นไป
3. บูทคอมพิวเตอร์ด้วย Endless OS USB Stick แล้วติดตั้งลงบนคอมพิวเตอร์