23/04/2024 | เอก สามวา Line: snndns |

แก้ปัญหา Unsupported Video Configuration Detected

เปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมา ที่หน้าจอฟ้องว่า 

Attention: Unsupported Video Configuration Detected
Action is Required
This computer has an add-in graphics card, but monitor cable is pluggeed into the integrated video connector.
To attach the monitor cable to the add-in graphics card:
1. Shut down the computer
2. Plug the monitor cable into the add-in graphics card connector.
    This may require a video adapter or video adapter cable.
    (provided with the system)
3. Turn on the computer.

This message should not appear after completing these steps.
For more  information or help, please refer to the system documentation.

System Halted!

ปัญหา : คอมพิวเตอร์จะค้างอยู่ที่หน้าจอนี้ ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ ก็เป็นเหมือนเดิม

สาเหตุ : จากข้อความที่คอมพิวเตอร์ฟ้อง ก็บ่งบอกอยู่แล้วว่า คอมพิวเตอร์เครื่องนี้มีการ์ดจอแยก แต่เอาสายสัญญาณจากจอ คอนเน็คเข้ากับการ์ดจอออนบอร์ด ทำให้คอมพิวเตอร์ไม่สามารถบูทได้
วิธีแก้ไข : ให้ปิดคอมพิวเตอร์ แล้วเอาสายสัญญาณจากจอ เสียบเข้ากับการ์ดจอแยก แล้วเปิดเครื่อง ก็เป็นอันใชได้

หน้าจอทีคอมพิวเตอร์ฟ้อง แล้วนิ่ง
ต้องเอาสายสัญญาณเสียบที่การ์ดจอแยก