ความหมายของคำว่า ทำบุญ ที่เปลี่ยนไป

คำสอนของพระพุทธศาสนา ต้องการให้คนทำบุญ เพราะคำว่า บุญ เป็นชื่อของความสุข  แต่ในปัจจุบัน ความเข้าใจในคำว่า การทำบุญ ยิ่งเปลี่ยนแปลงไป  คนจำนวนไม่น้อย เชื่อว่า การทำบุญ ก็คือการบริจาคเงิน การถวายสิ่งของ การถวายเงิน

ความหมายที่แท้จริงของการทำบุญนั้น ไม่ใช่เพียงการบริจาคเท่านั้น  การบริจาคเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการทำบุญ การที่เราจะทำบุญอย่างแท้จริงนั้น อย่างน้อย ต้องทำสามประการด้วยกันคือ

  1. การบริจาค
  2. การรักษาศีล
  3. การเจริญภาวนา

จะเห็นได้ว่า การรักษาศีลและการเจริญภาวนา เป็นการทำบุญที่คนปัจจุบัน แทบไม่เอ่ยถึงเลย พูดถึงก็เพียงแต่ข้อหนึ่งเท่านั้น เพราะฉะนั้น หากเราคิดจะทำบุญแล้ว เราควรทำให้ครบองค์ประกอบทั้งสามประการนี้เป็นอย่างน้อย จึงจะได้ชื่อว่า ทำบุญ อย่างแท้จริง